За нас

Сдружение “ЗАКРИЛНИЦИ“ е неправителствена организация учредена в обществена полза през юли 2015 г. в град Монтана.

Нашата основна дейност е подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение. Подкрепа за подобряване на благосъстоянието на всички уязвими групи от обществото, а именно: деца в риск, лица и семейства в риск, деца и/или илица с увреждания, лица в неравностойно положение. Развитие и утвърждаване на гражданското общество.

Нашата мисия е “Закрила За Всеки“

Нашата задача и задача на цялото ни общество е да подкрепяме деца и младежи в неравностойно положение, които имат нужда от подкрепа в конкретна дейност. Ние считаме, че децата и/или младите хора с които работим могат да получат подкрепа и помощ в разрешаване на конкретна ситуация.

Нашите цели са:
• приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение;
• социална закрила за нуждаещите се членове на обществото както и с оглед реализация на дейности за подобряване благосъстоянието на децата и младите хора;
• социална интеграция и реинтеграция, чрез подкрепа на деца, младежи и възрастни хора в неравностойно положение.

Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като приходите от тази дейност се използват за постигането на определените в устава цели.

Предмет на свързаната стопанска дейност е:
• пакетажни услуги, производство на мед и продажбата му със социална кауза
• предоставяне на психологическо консултиране, психодиагностика, работа в групи с деца и/или възрастни; https://www.facebook.com/R.A.psychologist/
• логопедична диагностика, превенция, корекция и рехабилитация на деца с нарушение на звукопроизношението, заекване, дислексия и др. https://web.facebook.com/log.KarolinGeorgieva/.
• организиране и провеждане на платени обучения, курсове, ателиета и работилници, спомагащи за постигане целите на сдружението;
• развиване на социално предприемачество и осъществяване на дейност като социално предприятие.

Всичко това ни прави отговорни пред цялата общественост и най-вече пред децата ни, да дадем шанс на най-уязвимите да бъдат подкрепени и интегрирани в общността, чрез придобиване на социални умения за справяне в живота.