Ние подкрепяме младежи с интелектуални затруднения в процеса на изграждане на трудови навици и умения за самостоятелен живот.